Fer-se voluntari

Sempre necessitem gent disposada  a garantir que els esdeveniment siguin satisfactoris.

Membres que reuneixin els valors de solidaritat, tolerància, deure, compromís, col·laboració i sacrifici entre altres.

Els requisits per obtenir la condició de col·laborador per a aquesta AVPC són:

 1. Tenir més de 18 anys i menys de 67 anys.
 2. Ser resident a la comarca del Baix Penedès o voltants.
 3. Reunir els requisits mínims dels valors abans esmentats.

Les tasques a realitzar són:

 • La prevenció en esdeveniments on hi hagi un risc.
 • Informar a la població del compliment de la normativa.
 • La participació en dispositius de recerca de persones.
 • Suport a grups d’ordre.
 • Suport a grups sanitaris.
 • Suport a grups d’intervenció
 • Altres tasques que siguin encomanades de Protecció Civil.

Els drets adquirits seran:

 • Fer ús dels elements autoritzats en totes aquelles actuacions en què participin.
 • Rebre els coneixements, les mencions i les recompenses honorífics previstos en la normativa vigent.
 • Rebre formació.
 • El reemborsament de les despeses realitzades en l’acompliment de les seves activitats.
 • Tenir cobertura d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per les activitats en què participis.
 • Formular peticions i suggeriments a la unitat municipal que atén el servei de Protecció Civil, per mitjà dels teus responsables immediats.

I els deures a complir són:

 • Participar en les activitat formatives i preventives en les mesures disponibles.
 • Assistir a la crida de les autoritats de Protecció Civil en els cassos d’emergència.
 • Realitzar les tasques que et siguin encomanades ordenades per l’autoritat de Protecció Civil.
 • Conèixer els plans de Protecció Civil que afecti al municipi de Bellvei.
 • Abstenir-te d’actuar al marge de les activitats establertes per l’autoritat de Protecció Civil, sense excloure les obligacions que els puguin correspondre com a ciutadans.
 • Abstenir-se d’utilitzar els element previstos per a l’ús de voluntariat de Protecció Civil fora de les activitats en què participin.
 • Posar en coneixement de la autoritats corresponents l’existència de fets o circumstàncies que puguin posar en risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
 • Respectar la estructura funcional determinada de l’AVPC.
 • Conservar i mantenir en perfecte estat els elements que et siguin confinats seguin les normes establertes d’ús.

Si creus que compleixes tots el requisits i vols formar part de l’AVPC, omple el següent formulari:

 


 

  [recaptcha]